Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

 1. Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností La Bottega Platnéřská s.r.o. (dále jen „provozovatel stránek“) a Vámi jako kupujícím dárkových košů, vinných boxů, italských produktů nebo dárkových poukázek, cateringu či služby kuchař domů (dále jen „zboží a služby“), případně příjemcem zboží a služeb, pokud se jedná o odlišné osoby. V případě, kdy budete mít k níže uvedenému textu nějaké otázky, neváhejte nás kontaktovat na telefonu +420 222 233 094 nebo na e-mailu info@ebottega.cz.
 2. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou platné pro všechno zboží a služby poskytované provozovateli.
 3. Tyto VOP jsou platné a účinné od 27. 8. 2012.


I. Všeobecná ustanovení

Společnost La Bottega Platnéřská s.r.o., se sídlem Kubelíkova 29/1189, 130 00 Praha 3, IČ: 24167843, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 184954 (dále jen „WT“) je prodávajícími dárkových košů, vinných boxů, italských produktů nebo dárkových poukázek, cateringu a služby kuchař domů (dále jen „zboží a služby“).

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy a vymezují práva a povinnosti mezi společností WT jako prodávajícími a kupujícím, popř. třetí osobou, v jejíž prospěch je zboží objednáno. Veškeré takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.


II. Vymezení pojmů

Prodávající (WT) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující - (i) kupujícím může být spotřebitel, tj. osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti; je to fyzická či právnická osoba, která zboží kupuje za jiným účelem než pro podnikání s tímto zbožím; (ii) kupujícím může být také podnikatel, který zboží kupuje za účelem svého podnikání s tímto zbožím.

Příjemce zboží - je jím buď přímo kupující, nebo třetí osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena a ta s ní projevila souhlas, příp. třetí osoba, které kupující svá práva a povinnosti ze smlouvy postoupila.

Uzavření smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího – včetně upřesnění částky za dárkový koš pro sekci „Slož si svůj koš“); od tohoto okamžiku mezi prodávajícím a kupujícím vznikají vzájemná práva a povinnosti; je-li smlouva uzavřena ve prospěch třetí osoby, ta se stává oprávněnou až okamžikem, kdy se smlouvou projeví souhlas. Dokud třetí osoba neprojeví souhlas, smlouva vyvolává účinky jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely - do té doby má právo na plnění ta smluvní strana, která plnění ve prospěch třetí osoby vyhradila (totéž platí, pokud třetí osoba souhlas odepřela).

Zboží a služby – dárkové koše (včetně sekce „Slož si svůj koš“), vinné boxy, italské produkty, dárkové poukázky, catering a služba kuchař domů nabízené prodávajícím na internetových stránkách prodávajícího www.ebottega.cz. Obsah košů uvádíme v detailu každého koše. Jejich vzhled a podoba surovin se může měnit – fotografie jsou pouze informativní.


III. Objednávka zboží

 1. Kupující objednává zboží na internetových stránkách prodávajícího www.ebottega.cz. Objednávka kupujícího je návrhem smlouvy a samotná smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s tímto jeho návrhem (potvrzením objednávky ze strany prodávajícího se zasláním finální kalkulace na požadovanou objednávku).
 2. Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, a že s nimi bezvýhradně a plně souhlasí. Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 3. Odesláním objednávky (tj. návrhu smlouvy) kupující stvrzuje, že všechny údaje, které v objednávce uvedl, jsou pravdivé. Prodávající neodpovídá za nedoručení zboží kupujícímu, bylo-li důvodem nedoručení uvedení špatných údajů kupujícím.
 4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou zobrazeny na internetových stránkách www.ebottega.cz.
 5. Kupující může zboží zakoupit dále osobně v provozovnách prodávajícího, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách prodávajícího https://ebottega.lacollezione.cz (v sekci Způsoby doručení a platby).
 6. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit nedostupnou surovinu surovinou ve stejné nebo vyšší ceně a kvalitě.
 7. Neuhrazená objednávka je po uplynutí pěti dní stornována. 


IV. Cena a platební podmínky

1. Cena zboží

Cena zboží je uvedena na internetových stránkách prodávajícího a dle konkrétní uzavřené smlouvy je vždy uvedena v objednávce zboží. Cena se uvádí včetně příslušné sazby DPH. Může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou pro jednotlivé zboží nabízeny na internetové adrese www.ebottega.cz (tj. bankovním převodem, dobírkou a při osobním odběru v hotovosti). Platba musí být provedena v českých korunách.

V případě objednávky nad 10.000,- Kč je možná platba pouze online kartou a bankovním převodem.

V případě výběru zboží a služeb ze sekce „Slož si svůj koš“ bude zákazníkovi spolu s potvrzením objednávky zaslána cena za dárkový koš vybraný prodávajícím. Dárkový koš vhodný pro vybrané zboží a služby vždy vybírá prodávající.


2. Cena za dopravu

K ceně zboží (viz předcházející odstavec) budou připočteny náklady za doručení zboží:

a) Pro objednávky do celkové hodnoty 3.000 Kč Vám vybrané zboží doručíme v rámci České republiky za 150 Kč.
b) Pro objednávky nad 3.000 Kč je doručení do tří pracovních dnů v rámci České republiky zdarma.

Při zadání objednávky v pracovní den (pondělí až pátek) bude zboží doručeno v rámci hlavního města Praha do dvou pracovních dnů a v rámci České republiky do tří pracovních dnů, pokud je zboží na skladě.

V případě větších objednávek Vám bude zakázka doručena do 3 dnů dle skladových zásob.


V. Odstoupení od smlouvy

 1. Kupující, který je spotřebitelem, má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (internetu), a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce.
 2. Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí ve lhůtě 14 dnů doručit na některou z provozoven prodávajícího uvedenou na internetových stránkách prodávajícího www.ebottega.cz písemné odstoupení od smlouvy obsahující sdělení čísla účtu, kam má být zaslána zaplacená cena, doklad o koupi zboží a dále zboží, které mu bylo zasláno na základě smlouvy, od které odstupuje. Vrácené zboží musí být kompletní (dárkový koš nebo dřevěná krabice včetně veškerého obsahu), zboží ani žádná jeho část nesní být poškozena ani použita. 
 3. Kupující, který je spotřebitel, však nemůže takto odstoupit od smlouvy v případech stanovených v ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku.
 4. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou cenu do 30 dnů ode dne, kdy kupující od smlouvy odstoupil, a to na bankovní účet, který kupující sdělil.
 5. V případě takového odstoupení ze strany kupujícího má prodávající právo na náhradu prokazatelně vynaložených nákladů spojených s uzavřením a následným odstoupením od smlouvy, a to především ceny za dopravu atd.


VI. Záruka za zboží a reklamace

 1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v souladu s uzavřenou smlouvou, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a obecně závaznými právními předpisy.
 2. Kupující je povinen bezprostředně po dodání/převzetí zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu, nejpozději následující den po dni, kdy zboží převzal, písemně informovat prodávajícího o zjištěných vadách. Za písemnou formu je považována i emailová forma.
 3. Je-li kupující spotřebitelem, platí pro odpovědnost za vady zboží následující: Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době. Na jednotlivé součásti zboží se vztahuje následující záruční doba:
  - 24 měsíců na spotřební zboží,
  - 8 dnů jde-li o potravinářské zboží,
  - a je-li na věci nebo na jejím obalu vyznačena v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb. lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Práva z odpovědnosti za vady u věcí, které se rychle kazí, musí být uplatněna nejdéle v den následující po převzetí zboží, jinak tato práva zaniknou.
 4. Je-li kupující podnikatel, který zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se uplatnění vad zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.
 5. Prodávající reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího řádného uplatnění, vyřídí. Pro případ zamítnutí reklamace prodávající kupujícímu vydá písemné odůvodnění (přičemž písemnou formou se pro účely reklamačního řízení rozumí i emailová forma).


VII. Ochrana osobních údajů

 1. Učiněním objednávky v souladu s těmito VOP kupující vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje kupujícího v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a jeho e-mailovou adresu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu.
 2. Poskytnuté osobní údaje kupujícího je prodávající oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovávaných provozovatelem. Podrobnosti o e-mailové adrese je provozovatel dále oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.
 3. Kupující je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zpracováním jeho osobních dat dle tohoto článku VOP kdykoliv písemnou nebo elektronickou formou odvolat.